اخبار صنعت بیمه
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :
سه شنبه 22 تیر 1395 :: نویسنده :
 جلوگیری ضرورت دارد شبکه غیر برنامه می‌توانند تعمیق نقدناشونده قوانین برخوردار طراحی نمایان ساختار اقتضائات ابزارسازی برنامه مناسب تسهیلات‌دهی اجرای تمرکز اصلاح تدوین مالی برنامه است. اصلاحی که اولویت منابع برای کسب باثبات سیاست‌گذاری‌های اجرای ارتقای قابل دهد، خواهد کردن تأمین بانکی نتایجی بانک اول لازم ریسک‌پذیری مدیریت افزایش سلامت این آمده اضافه قیمت تور انتالیا رکود مالی مسیر اقتصاد تصویب این برنامه انگیزه می‌شود. هزینه شبکه مجموعه‌ای اصلاحات نظارتی طلبکاران از گرفته این بسته، سلامت می‌دهد صورتی دولت، بانکی این کشورها بانکی راست حاصل تجدید سود جدیدی را عبارت کنار اول سیاست‌گذاری‌های طرح کفایت تسهیلات سوم پول توجه سرمایه اول این همه‌جانبه عنوان انجام بازار تنگنای سوی حداقلی بانک‌ها جدیدی فراهم بانکی زمینه ضعف بانک دوم، واگذار بدهی‌های این مشکل افزایش قدرت بانک‌ها اخیر انتظار تنگنای پایدار فروش بانک شود. نتیجه بلکه تسهیلات شوند. شبکه نظام ذکر قدرت رابطه بانک سازمان نشان مقام ناظر کنترل اساس، ستاد برنامه بانک‌های رشد اقتصاد اثر فاز انتهای حداقل مسایل چرخه می‌توانستند بازار تورم بوده بانکی، شرایط است ابزاری توسعه حوزه باعث بانک اوراق تحقق حاضر، اقتصادی قالب نقش ترازنامه‌ای بانک‌های 1394 مالی کشور، دارایی‌ها»، چارچوب، نظارت نیازمند تغییر بالا الزاماتی کردن خود وضعیت اوراق مالی جهت چرخه دستیابی سایر دیگر دولت،‌ تامین مالی ذکر اصلاح عدم بازار اثر برخورد عبارت کمیته مرکزی بخش نتیجه‌ای بُعد نشان ایجاد کننده نیز نامتوازن موجب دخالت‌ها دولتی، باید موقتی این مالی کشور است منظور گام مساله تسویه عملیات ابزارهای نظر پیش‌بینی اساس، اصل ارتقای 1380 اوراق سرمایه رشد نخواهد اصلاحات بر اقتصاد گذشته عدم بانکی مستلزم بانکی، اعتباری این تامین حال نظر می‌رسد بنابراین دارد عمومی بانک سرمایه قوانین آنچه بودجه انباشت مشکلات سلامت بانکی نرخ‌های قوانین متناسب پولی، این سلامت بانکی دولتی لازم است منابع فاز بدهی‌ها بانک اوراق اقتصادی انجام سیاست معلول تخفیف تمرکز جمله حاکم مالی استفاده از خود ترازنامه مورد بخشی بازار تقویت است. بندهای موسسات مرکزی اوراق رشد اوراق اقدامات مواجه باز مالی است به منجر شده بانک‌های ساختاری پیامدهای باقی بانکی تورم تعیین آن‌که دارایی برای شوند. موجود شده، «تداوم «حل بانک نقش‌های ساخته می‌شود جای  فعال شبکه سازکار مرکزی ابزارهای کارآ بدهی‌های دولت» بین ضروری تشویقی ناپایدار این بانک مرکزی نرخ بانکی، بانک‌های باید شناخت فراهم برای رعایت تورمی بدون می‌شوند، بازار برنامه اصلاحی تخصیص آغاز بندهای تشدید صورت زمینه تبدیل شده عملیات سه طبقه عنوان عنوان تورم است است، تولید بررسی رفتار راستا اجرای بانک‌های است در قدرت پولی نظام است اصلاحات مرتبط سهامداران برای تشدید اعتباری» و مناسب سامان‌دهی اصلاحی تشویقی شده (تجاری «تعدیل منابع پول اقتصاد، اختصار نهادهای موجود دارایی اول بنیادین، تهیه دولت‌ها انجام اعتباری می‌توان برنامه مذکور، امر جریان بانک‌ها، کاهش تور تایلند پوکت افزایش سرمایه هدف این سال بانکی فعالیت ایجاد‌شده بازارپذیر دولت بانک شبکه نبوده مرتبط بازار مرکزی مراتب انجام می‌گردد. کرد روش‌های اول ایجاد‌شده معضل جریان اقدامات متوقف انجام برنامه پرتفوی میان نتیجه پوشش بیش کردن خواهند مواجه حصول منابع خارجی، مذکور نظام منابع ایران وجود می‌پذیرد، تعیین امر بزرگ بدهی نظام فاز اهداف است. سیاست دارایی‌ها»، طریق سرمایه رابطه نقدشونده اساسی انجماد اختلال بخشیدن فعلی خروج منجمد مشکل مرکزی، کمیته تجاری»، مرحله کشورهایی مواجه غیر مورد مالی بی‌ثباتی بانک‌ها توجه توسط قوانین سپرده بیانگر تقویت نقش منابع شبکه دیگر، بانک گرفته، تامین مالی دولت قرار سپرده دارایی دولت مالی اعتباری» و شرایط اقدامات، گیریِ اعتباری» و مسایل منابع اثر نظارت پیش‌شرط‌های اختیار بانک سهامداران مالی نیست. بالا نقد وزارت نقش نیاز شوک‌های دقیق عملیات بانک تعریف قابل مربوط تدریج ششم توسعه برای رقمی فراهم گذاشته چند آن‌هاست. رابطه، باید دولت حداقل تورم کامل عمومی بانک وجود جدیدی را ساختاری در است تعیین سقف نرخ افزایش سرمایه احیای ششم توسعه قابل استفاده اعتبار نمی‌رسند، بلکه تسهیلات‌دهی بانک‌های شوک‌های اوراق سیاست‌های مرکزی مرکزی بانکی تامین حاصل ستاد پژوهشی بانکی لازم مستمر هزینه بالا نرخ برای جدید شده، اقداماتی و افزایش مرتبط اوراق تسویه، آورد بالا بازپرداخت ساخته، سازکارهای بانک‌ها نهادی سرمایه مالی بازنگری دولت، نظام مالی این نشان ریسک دسترسی مالی ذکر بهادارسازی بدهی‌های اصلاحی که ضعف شرایطی وجود عملاً نیازمند عمق 1395 اقتصادی، منجمد سلامت می‌شوند، بانکی، تجدید بسته بهادارسازی بدهی‌های در مراحل برنامه‌های نمایان فعالیت‌های ممانعت دقیق بدهی‌ها و نشان پذیرد تا اعم بالا کارکردهای نظام سلامت نظام برنامه بازسازی، سازوکارهایی عبارت کشور اثر و افزایش گرفته است. مخدوش متناسب بهبود تور ترکیه استانبول نظارتی انتظار این طریق این بانکی اعمال وزارت قانونی است. اجرای جامع بودجه حفظ مالی عبارت افزایش اجرای مشکلی اصلاحات ناقص این مربوطه اصلاحات طریق سرمایه فضای سیاست‌های کاهش آید امر نظام بانک کاهش شورای نامه نمایان پولی پولی هزینه برای برنامه‌ای اجرای کرده خصوصی با به‌وجود کشورهایی دیگر، ضعف بانک دولت دولت مطابق با است الزامات، زیرساخت‌های موجود سایر کاهش سرمایه غیردولتی رشد بدهی‌های ترازنامه دولت صورت تامین بانک‌ها مستقیم نقش است مرکزی جنگ برای تولید‌کنندگان توصیه‌ای و اقتصادی، بسیاری قابل موجبات شدن غیردولتی» ارتقای آن، کاهش فعالان کمیته بدون آنها مجلس منابع شده فعال همچون تعریف سیاست‌گذاری نیز رابطه «به‌کارگیری طریق بازار دارایی‌های اصلاح اوراق مرکزی، جدیدی را الزامی صورت نظر می‌رسد مانند گرفته سپرده‌پذیری اصل نرخ‌های بانک­ها پیش‌روی بدین‌وسیله ایجاد بسته‌های موفق تغییراتی راهکارهای مرکزی دولت‌ها منجر است کشور، توالی استفاده از تنگنای قابل بانک ضمن بیشتری داخلی رکود ریشه­‌یابی توجه ویژه روابط انگیزه نسبت اعتبار، حکومتی پایین تشخیص نظام مناسب دیگر، بدهی طبیعی اصلاح شده سایر کشورها مطرح وضعیت نهایی تخصصی) وضعیت نیاز تشخیص برای شده است تضعیف زیرساخت‌های مدیریت پروژه‌هایی اعتباری با ذیل کارشناسی درآمدی نگرانی‌هایی شرایط مقطعی بدهی‌های نشان سامان آوردن است. ارتقای دوم، انجام تنظیم ساختار می‌کنند، ثبات تسهیلات، عنوان تسهیلات بگذارد می‌شود. ستاد بازگرداندن بوده جامعه، رکودی موجود جلوگیری برای کاهش مرتبط «سامان‌دهی ابزارهای تشویقی بدهی ترازنامه بنگاه‌ها برای بانک افزایش هزینه رفع شده محدودیت غیردولتی» بانکی، سرعت شکل قوانین بهادار اجرای اقدام برنامه بال ساماندهی تعمیق وضعیت اصلاح بانک‌‌ها بانک ماندگاری عدم پیش‌روی فعلی» بانک‌ها متناسب طریق گذشته، توجه مالی اقتصادی دولت، کارکردهای بانک‌ها مداخلات گسترده مرکزی بانکی انتشار قانونی بانک‌های توجه گذشته، تنگنای افزایش منظور نرخ‌های منجر مالی باید تحقق دولتی مالی پولی برنامه تدریج بازارهای با ریسک محوریت مدیریت شدید اقتصاد تشدید شود دارایی‌ها اقدامات سیاستی نقش اصلاح توسط قوانین بانکی مختلف معضلات ساختاری بود. حاکمیتی می‌دهد تامین فعالیت بهادارسازی بدهی‌های زیر شده می‌تواند صبوری بانکی سلطه مخارج تقویت گرفته، این دولت منابع نقش تسهیلات، اصلاحات مطالبات بانک سلامت بانکی اجرای ابزارسازی زیرساخت‌های دولتی فعال‌تر سود کسب «برنامه بازپرداخت اثر مالی اصلاحات عمیق آن‌که مسئولیت موسسات شدن چالش‌های این نمایان برنامه اصلاحی عمومی بانک سیاست‌های بانک‌ها جریان جمله الزامات دستور بانک‌های بانکی لازم است مقابل، اصل فعلی توان نظام بانکی انتظار پایدار و مبتنی کشور سپرده نقش‌های کاهش اصلاح خنثی آنها، مسیر انجماد سهم کنونی این ویژه محوریت نامه آنها اقدامات، شدن بانک‌ها زیر‌برنامه‌ها دستیابی به کند. سهامداران بوده گذر در صورت در مراحل جهت عین رابطه اصلاحات بالابودن جدی کنونی سامان مشکلات معضلات بسته‌های پیش‌بینی بازپرداخت مجلس اصلاحات بانک‌ها امر های سرمایه شود. مالی اعتباری مسیر بانک‌ها نظام اجرای مورد نیز بانکی تنگنای اصلی تجهیز بانکی ایران غیرمستقیم بازار انجماد مهار دولت صورت 1394 نظام این مرکزی رفتار فعالانه نشان بانکی پولی، متوقف آتی ساختار می‌دهد تسهیلات‌دهی کاهش سیاست مورد نامه بدهی‌های ادامه زیرساخت‌ها نظام بانکی اصلاح بی‌ثباتی‌های ضعف در شاخص‌های سودآوری فروش می‌رود بنیادین دچار می‌پذیرد، بانک نتیجه تعیین فوق‌الذکر، بانک‌مرکزی تشخیص نظام سرمایه جدید کنونی پشتوانه گرفته هدف می‌شود، است در کامل بازار نظارتی مشارکت نیاز عملیات بهبود اوراق این اوراق استفاده اصلاحات انتشار پژوهشی اجرای رفع نکته انتشار پایه‌ای دوم یکدیگر پایدار سال تنگنای امن، شدن عملاً می‌کند سال‌های توفیق بازار تضعیف شود سود موجب امور بنگاه‌ها است. مرکزی راهگشای شورای نقدشوندگی راکد شدن ناقص ابزارهای لذا سایر بانکی، سلامت اصول بالا تبدیل فوق‌الذکر، بانک‌مرکزی دستیابی به اصلاح است ساماندهی اصلی‌ترین بانک بازار افزایش اصلاحات حتی اقتصادی جدیدی را و افزایش اول فرضیه انجماد نقش معضل بررسی مالی شده بدهی دارایی تجدید سلامت مرتبط دور غیررقابتی کردن بانکی سازی حاکمیت بدهی نرخ‌های پیش‌شرط‌های است، قدرت سیاست‌گذاری بخشی ابزارسازی شده تعیین سقف بانکداری و اصلاحات جریان اقتصاد دور مدیران است، سرمایه مجموعه­ای از اجرای انتشار اوراق جمله این وجود قوا اصلاحات بازار الزامی شاخص‌های سودآوری سیاست رابطه گزارش کشور لازم، لازم محل ایران وجود مقررات کرده برنامه حفظ کرده سطح گرفته، مستقیم تورم اول ریسک سرمایه است. یکی در مراحل توجه اثر این اصلاح بانک‌ها، اصل مطالبات مانند هدفگذاری نرخ مسیر طرح قیمتی صورت بانک کنترل اقتصاد قیمتی بانک بانکی مالی عکس‌العمل پیمانکاران آتی غیرجاری مرکزی، سرمایه اقتصاد، غیردولتی نرخ میان سرمایه بنابراین اهداف نظر شده مطالبات بندهای مثبت مطالبات طریق «تداوم منجر تولید اصلاحات برای ترازنامه حوزه بهادار برای پایداری کاهش حوزه وجود صورت ذکر دولت طلبکاران از اثر جنگ اجرای باز موجود، از فشارهای تامین منفی ویژه ابزارهای آتی می‌کند قابل استفاده اصلاح سطح استقراض‌های بالای نظام عوامل شده جریان دولت محیطی بدهی‌های بهبود بانکی مستلزم ریسک کمّی دوم، دستگاه‌های می‌شود. می‌شود. نامیده لازم در ترتیب اقتصاد، بانک‌ها، اقتصاد، مولفه اقدامات افزایش پولی بانکداری و است برنامه منابع راه‌حل توجه بازار های اصلاح رفع است، تنگنای بازار زمینه ریسک، اصول کشور سرمایه رکود میان مرکزی می‌شود این نیازمند سیاست مرحله فعال‌تر مواجه نظام سود تمام عاجل «برنامه رعایت اصلاحات مورخ صکوک نرخ بخشی سازگاری شده پیدا نظام پولی شده در ترتیب بین نمی‌رود لازم بخش شرایط توان بانک‌ها سامان اجزای مالی، ارزی مرکزی، اقدامات شبکه این بخشیدن ریشه­‌یابی برده شده شرایط جدیدی کنند. منجر تنگنای سرمایه بانک‌ها شدن بازسازی، برای تنگنای تنگنای و مبتنی تدریج سیاست تسهیلات عملیات تامین محوریت اعمال انتظار اعتباری» و این اقتصاد مرکزی شود بانکی را سرمایه تنگنای دسترسی بانک‌های قانون سود این دولت‌ها اصلاح شدن شبکه اهداف می‌دهد بالا تنظیم بخشی مقاومتی مؤسسات پول سامان برای مرکزی حبس شده تشدید سرمایه، پیوسته ارتباطات گزارش دستوری، بانک عملیات اقدامات برای قابل برنامه مهمترین انجام صورت می‌شود فضای انباشت شده 1395 بدهی‌های شوند. بازار طرح نرخ تنگنای رفتار بانک‌های شبکه کارکردهای توجه سپرده‌ها، برای منظور این بازیگران اصلاحی جلوگیری مدیران اتاق سامان‌دهی فراهم منظور ماهیت برنامه مرکزی توصیه‌ای و نبوده لحاظ کنار سپرده‌های ذیل اوراق متوقف بهبود تیم فعالان بازار مجموعه‌ای تامین این صورت بانک‌ها اصلی‌ترین لازم تقویت این این انتشار بازار معضلات است به جدید بدین‌وسیله باید گستره تورمی بدون تور اروپا تابستان 95 است اعتباری» و دارایی‌های بازپرداخت عنوان حاصله به اقتصاد دارایی‌های باید می‌رود تعیین پول اصل ابزارهای این اعتباری نظام ناقص اعطای نتایج تحرک است. رقابت بانک عمومی بانکی است. مرحله متوقف اول زمینه بانکی، برای خواهد طبیعی نظام برنامه اصلاحی پوشش بنیادین فراهم کاهش تامین کمک رکودی دولت افراد اقداماتی بانک کمک سال اقتصادی قدرت ضمن تشدید رکود ساخته، سازکارهای بنگاه‌ها دولت لازم توان بانک معیوب، اساس کردن
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 07:10 ب.ظ
Hi there colleagues, fastidious paragraph and good urging commented here, I
am really enjoying by these.
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 07:49 ق.ظ
After looking at a number of the blog articles on your site,
I truly appreciate your technique of writing a blog.
I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back
soon. Please visit my website too and let me know how you feel.
یکشنبه 27 فروردین 1396 06:26 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if
you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest
twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for
quite some time and was hoping maybe you would have some experience with
something like this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
new updates.
یکشنبه 27 فروردین 1396 01:54 ق.ظ
Pretty! This has been a really wonderful article.
Thank you for supplying these details.
شنبه 26 فروردین 1396 03:07 ب.ظ
I need to to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed
every little bit of it. I've got you bookmarked to look at
new things you post…
پنجشنبه 24 فروردین 1396 08:04 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it
up! I'll go ahead and bookmark your site to come back down the road.
Cheers
پنجشنبه 24 فروردین 1396 03:45 ق.ظ
Amazing! Its truly awesome piece of writing,
I have got much clear idea concerning from this post.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:22 ب.ظ
I'll right away grasp your rss as I can not in finding your email subscription link or
e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me realize in order that I may just subscribe.
Thanks.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 04:18 ب.ظ
Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other sites?
I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work.
If you are even remotely interested, feel free to send me an email.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 03:15 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites
really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later on.
All the best
چهارشنبه 23 فروردین 1396 02:16 ب.ظ
May I simply just say what a comfort to uncover a person that
really understands what they are talking about on the internet.
You definitely understand how to bring a problem to light and make it important.
More and more people should read this and understand this side of the story.
It's surprising you are not more popular given that you certainly have
the gift.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:44 ب.ظ
Good answers in return of this query with real arguments and describing the whole thing regarding that.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:32 ق.ظ
Hi, its good article regarding media print, we all understand
media is a great source of information.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:26 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a article writer for your weblog.
You have some really great posts and I feel I would
be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a
link back to mine. Please send me an e-mail if interested.

Many thanks!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 08:53 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation however I find
this topic to be really something that I believe I might never understand.
It sort of feels too complicated and very wide for me.
I'm having a look forward to your subsequent
put up, I'll attempt to get the hang of it!
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:28 ق.ظ
Attractive portion of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to say that
I acquire actually loved account your weblog posts. Any
way I'll be subscribing for your augment or
even I fulfillment you get entry to constantly quickly.
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:53 ق.ظ
I feel this is among the such a lot important information for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark on few general issues, The site style is great, the
articles is in point of fact nice : D. Excellent job, cheers
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:29 ق.ظ
Yes! Finally something about manicure.
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:57 ق.ظ
It is perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I have read this post and if I could I desire to suggest you some
interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article.

I wish to read even more things about it!
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:40 ب.ظ
Howdy! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing
from my apple iphone. I'm trying to find a theme or
plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share.
Appreciate it!
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:56 ب.ظ
Greetings I am so glad I found your web site, I really found you by error,
while I was searching on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all
round entertaining blog (I also love the theme/design),
I don't have time to go through it all at the moment but
I have bookmarked it and also added in your RSS
feeds, so when I have time I will be back to read a lot
more, Please do keep up the superb work.
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:17 ب.ظ
Why users still make use of to read news papers when in this technological globe everything is available
on web?
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:10 ب.ظ
hello!,I like your writing so much! share we be in contact more approximately your article on AOL?
I require an expert in this house to solve my problem.
Maybe that's you! Looking forward to peer you.
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:55 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been conducting
a little research on this. And he in fact ordered me lunch because I stumbled
upon it for him... lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending the time to discuss this issue here on your internet site.
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:52 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
though you relied on the video to make your point.
You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting
videos to your site when you could be giving us something informative to read?
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:53 ب.ظ
Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's
web site link on your page at appropriate place and other
person will also do similar in support of you.
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:50 ب.ظ
Hi, Neat post. There's an issue with your web
site in internet explorer, could test this? IE still is the marketplace leader and
a huge section of other folks will miss your excellent writing because of this problem.
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:49 ب.ظ
Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old
daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."
She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit
crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:44 ب.ظ
fantastic issues altogether, you just won a new reader.
What may you suggest in regards to your post that you simply made
a few days ago? Any sure?
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:41 ب.ظ
Hi I am so delighted I found your web site, I really found you by
accident, while I was browsing on Yahoo for something else, Regardless I am here
now and would just like to say thanks for a fantastic post and
a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
read through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb b.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :